ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

  ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՔՈԼԵՋ

 

                                    ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ՍԵԴԱ ԳԵՂԱՄԻ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

«Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ»
Ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան

 

 

                        ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1.  ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

1.1. Փաստաթուղթ. մի քիչ պատմություն

1.2. Փաստաթուղթ. սահմանումը, տեսակները, գործառույթները

1.3. Փաստաթղթերի հետ աշխատանք, փաստաթղթաշրջանառություն

ԳԼՈՒԽ 2. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1. Փաստաթղթերի տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները

 

2.1.1. Կազմակերպաիրավական փաստաթղթեր

2.1.2.. Կարգադրական փաստաթղթեր

2.1.3. Տեղեկատվական փաստաթղթեր

2.2. Գործնական գրագրություն. Նամակ

2.3. Գործարար նամակների նմուշներ

 

 

                              ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ցանկացած կազմակերպության գործունեություն, լինի դա պետական, թե ոչ պետական, առևտրային կամ ոչ առևտրային, մեծ կամ փոքր, հնարավոր չէ արդյունավետ կազմակերպել առանց փաստաթղթավորման: Տարբեր կարևորության և ծավալի փաստաթղթերի կազմումը, ըստ նշանակության դրանց օգտագործումն ու տարբեր ժամկետներով պահպանումը բարձրացնում են կառավարչական աշխատանքի որակը, ապահովում է կազմակերպությունների արդյունավետ գործունեության իրավական և տեղեկատվական նախադրյալների ստեղծումը:

Փաստաթուղթը տեղեկատվության ամենակարևոր կրողն է, նրա պահպանման միջոցն ու եղանակը: Կառավարման գործունեության մեջ փաստաթուղթը աշխատանքի -առարկան է և նրա արդյունքը: Գրագետ և ճիշտ կազմված փաստաթուղթը բարձր է գնահատվում ինչպես կառավարչական պրակտիկայում, այնպես էլ գործարար աշխարհում:

Ահա թե ինչու ենք կարծում, որ մեր դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Փաստա-թղթաշրջանառություն և գործնական նամակագրություն», կարևոր է ու արդիական։

Որևէ կազմակերպության աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպումը մեծապես պայմանավորված է ճիշտ և գրագետ փաստաթղթաշրջանառությամբ։ Գործավարութ-յունը կամ փաստաթղթավարությունը ոչ միայն փաստաթուղթ ստեղծելը, ուղարկելը կամ ստանալն է, այլ նաև կազմակերպության անխափան գործունեության համար անհրաժեշտ՝ հրաման-կատարում-վերահսկում շղթայի արդյունավետության ապահովումը։

Դիպլոմային աշխատանքի նպատակն է բացահայտել փաստաթղթերի, փաստա-թղթաշրջանառություն և փաստաթղթավարության և գործնական նամակագրության առանձնահատկությունները։

Այս նպատակի համար իրագործել ենք հետևյալ խնդիրները. ուսումնասիրել ենք փաստաթղթերի պատմությունը, փաստաթղթի տեսակներն ու գործառույթները,

փաստաթղթերի հետ տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունները, փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման սկզբունքները։ Մասնավորապես պարզել ենք գործնական նամակագրության առանձնահատկությունները և ստեղծել գործնական նամականի՝ գործնական նամակների տարբեր տեսակների եռալեզու նմուշներով։

Դիպլոմային աշխատանքի կառուցվածքը.

Աշխատանքն ունի

· Ներածություն

· Երկու գլուխ.

o Փաստաթուղթ և փաստաթղթաշրջանառություն

o Գործնական գրագրություն

· Եզրակացություն

· Հավելված՝ Գործնական նամականի՝ երեք լեզվով. հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։

                                    ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Դիպլոմային նախագծի վրա աշխատանքի, տեսական գրականության ուսումնասիրության և վերլուծության, գործնական աշխատանքի կատարման արդյունքում եկանք մի շարք եզրահանգումների.

· Փաստաթուղթը տեղեկատվության ամենակարևոր կրողն է, նրա պահպանման միջոցն ու եղանակը: Կառավարման գործունեության մեջ փաստաթուղթը աշխատանքի առարկան է և նրա արդյունքը: Գրագետ և ճիշտ կազմված փաստաթուղթը բարձր է գնահատվում ինչպես կառավարչական պրակտիկայում, այնպես էլ գործարար աշխարհում:

· Փաստաթուղթը զարգացման բարդ ու երկարամյա ուղի է անցել, փոխվել են նրա ձևն ու բովանդակությունը, ընդարձակվել են գործունեության շրջանակները կատարելագործվել ստացման եղանակները: Հիմա հնարավոր է գրի առնել նաև աչքի համար անտեսանելի և ականջի համար անընկալելի երևույթներ ու իրադարձություններ, իսկ թղթի փոխարեն հաճախ օգտագործում են նորագույն նյութական կրիչներ:

· Ժամանակի ընթացքում փաստաթղթերը ձեռք են բերել բազմաթիվ գործառույթներ. տեղեկատվական, հաղորդակցման, մշակութային, սոցիալական, կառավարման, իրավական, հաշվառման և այլն:

· Փաստաթղթաշրջանառությունը կազմակերպության ներսում փաստաթղթերի շարժն է։ ճիշտ կազմակերպված փաստաթղթաշրջանառության շնորհիվ կազմակերպության կառավարման ապարատի աշխատանքի կազմակերպումն ավելի արդյունավետ է դառնում:

· Փաստաթղթերի յուրաքանչյուր տեսակ՝ կազմակերպա-իրավական, կարգադրական, թե տեղեկատվական, ունեն իրենց բովանդակային, կառուցվածքային և գործառույթաին առանձնահատկությունները

· Նամակը տեղեկատվության փոխանակման ամետարածված եղանակն է: Կազմակերպության աշխատանքում շատ կարևոր է գործնական նամակագրության ճիշտ կազմակերպումը։

· Գործնական նամակները պետք է լինեն. Համառոտ, ամբողջական, ստույգ և օբյեկտիվ, քաղաքավարի և բարեկիրթ ոճով։ Շարադրանքի տոնը պետք է լինի չեզոք::

· Գործավարի աշխատանքի և մասնագիտական պարտականությունների կարևոր բաղադրիչներից է գործարար գրագրությունը։ Այդ աշխատանքը հեշտացնելու համար հաճախ տարբեր կազմակերպություններ գործնական նամակների նմուշօրինակներ են ներկայացնում, որը մեծ օգնություն կարող է լինել հատկապես օտար լեզուներով նամակագրության համար

Ամբողջական աշխատանքն այստեղ՝

 

Posted in Դիպլոմային Նախագիծ | Leave a comment

Հարցաշար 13

ՀԱՐՑ 1.Ո՞րն է Էլեկտրոնային փաստաթղթի և Էլեկտրոնային ստորագրության մասին օրենքի կարգավորման առարկան:

1.Սույն օրենքը կարգավորում է  էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման ընթացքում ծագող հարաբերությունները:

ՀԱՐՑ 2. Ինչպե՞ս են սահմանվում էլեկտրոնային փաստաթուղթ , էլեկտրոնային թվային ստորագրություն և էլեկտրոնային կրիչ հասկացությունները:

էլեկտրոնային փաստաթուղթը տեղեկություն է գրանցված նյութական կրիչի վրա
էլեկտրոնային եղանակով, վավերացված է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:
Էլեկտրոնային փաստաթուղթը ստեղծվում, մշակվում և պահպանվում է
տեղեկատվական համակարգերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեխնիկական
միջոցների օգտագործմամբ.

էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը էլեկտրոնային թվային ստորագրության
ստեղծման տվյալների և տվյալ էլեկտրոնային փաստաթղթի տեղեկատվության
կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպությունների միջոցով ստացված և էլեկտրոնային
թվային ձևով ներկայացված պայմանանշանների եզակի հաջորդականությունն է, որը
կցված կամ տրամաբանորեն կապված է էլեկտրոնային փաստաթղթի հետ և
օգտագործվում է ստորագրող անձին նույնականացնելու, ինչպես նաև էլեկտրոնային
փաստաթուղթը կեղծիքներից ու աղավաղումներից պաշտպանելու համար.

էլեկտրոնային կրիչը մագնիսական սկավառակ, մագնիսական ժապավեն,
լազերային սկավառակ, կիսահաղորդչային և այլ նյութական կրիչներ են, որոնք
օգտագործվում են էլեկտրոնային կամ այլ տեխնիկական միջոցներով
տեղեկատվության գրանցման և պահպանման համար.

Posted in Գործերի կազմում, ընթացիկ և արխիվային պահպանման կազմակերպում, Uncategorized | Leave a comment

Հարցաշար 14

Արխիվային փաստաթղթերի պահպանման կարգի մասին փաստաթղթիցելնելով պատասխանել հետևյալ հարցին:Որքա՞ն ժամանակ  ենարխիվում պահպանվում հետևյալ փաստաթղթերը./Ըստ    կառավարության     397    որոշման/            

 

419.

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ

50տ.

420.

ԴԱՍԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐ՝

 

1) ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ

50տ.

 

2) ՈՉ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ

5տ.

425.

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆԵՒՄԻՋԻՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

5տ.

426.

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾՐԱԳՐԵՐՑՈՒՑԱԿՆԵՐՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

5տ.

427.

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՏԱՐՎԱՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑԱՆԿԵ

5տ.

430.

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԳՐԱՎՈՐ ԹԵՍՏԵՐԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԲԱՆԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5տ.

431.

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ), ՄԻՋԻՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՄԻՋԵՒ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐ

5տ.

432.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՉԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻԱՆՁՆԱԿԱՆԳՈՐԾԵՐԴՐԱՆՑ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐ

1տ.

447.

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆԱՎԱՐՏԱԿԱՆԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՆԱԽԱԳԾԵՐ), ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐ

5տ.

454.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ), ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ (ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ, ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ, ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԻ, ԱՏԵՍՏԱՏՆԵՐԻ, ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ)՝

 

1) ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ, ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՔՈԼԵՋՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ

50տ.

 

2) ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ (ԲՈԼՈՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ), ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ), ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ

5տ.

Posted in Գործերի կազմում, ընթացիկ և արխիվային պահպանման կազմակերպում, Uncategorized | Leave a comment

Հարցաշար 12

ՀԱՐՑ 1.Որո՞նք  են   համարվում  փաստաթղթերի    գնահատման    չափանիշները. Նկարագրել  դրանք:

Փաստաթղթերի գնահատման չափանիշներ են համարվում դրանց ծագումը, բովանդակությունը և արտաքին առանձնահատկությունները:

Ծագման գնահատման չափանիշներ են համարվում տվյալ կազմակերպության դերն ու տեղը պետական կառավարման համակարգում, նրա կողմից իրականացվող գործողությունների նշանակությունը, փաստաթղթերի ստեղծման ժամանակագրությունն  ու տեղը: 

Բովանդակության գնահատման չափանիշներ են համարվում փաստաթղթերում արտացոլված իրադարձությունների նշանակությունները, դրանցում պարունակվող տեղեկատվության կրկնությունն այլ փաստաթղթերում, փաստաթղթի նպատակային նշանակությունը, տեսակը: 

Փաստաթղթի արտաքին առանձնահատկության գնահատման չափանիշներ են իրավական հավաստիությունը(ստորագրությունը, ամսաթվերը, մակագրությունը, կնիքների առկայությունը), տեքստի փոխանցման առանձնահատկությունը, փաստաթղթի նյութական կրիչը և դրա ֆիզիկական վիճակը: 

ՀԱՐՑ 2.Նկարագրեք  կարգադրական    փաստաթղթերի      գնահատման       7    չափանիշներից մի       քանիսը:

  1. Փաստաթղթի ստեղծման ժամանակագրությունն ու տեղը: Հասարակության կյանքում լինում են ժամանակաշրջաններ, որոնք հագեցած են առանձնահատուկ կարևորության իրադարձություններով: Դրանք պատերազմների, հեղափոխությունների, տնտեսության արմատական վերակառուցման ժամանակաշրջաններ են, որոնց ընթացքում ստեղծված փաստաթղթերի գնահատման ժամանակ կարևոր նշանակություն ունի դրանց ստեղծման տեղը: 
  2. Իրավական ուժ ունեն գլխավորապես ճիշտ ձևակերպված փաստաթղթերը: Երբեմն իրավական ուժ ունեն նաև պատճենները, սակայն տվյալների ճիշտ ձևակերպման դեպքում:
  3. Բովանդակության կլանելիությունը, որպես չափանիշ կիրառվում է պլանային և հաշվետու փաստաթղթերի փորձաքննության դեպքում: Ամսական պլանների և եռամսյակայինը՝ կիսամյակայինով, կիսամյակայինը՝ տարեկանով, կառուցվածքային ստորաբաժանմանը՝ կազմակերպության պլանով կամ հաշվետվությամբ և այլն:

ՀԱՐՑ 3. Գործավարության  մեջ    ե՞րբ   է  կատարվում փաստաթղթերի արժեքավորության փորձաքննությունը: 

Այն կատարվում է անվանացանկի կազզման, գործերի ձևավորման, փաստաթղթերը այս կամ այն գործին վերագրելու ճշտության ստուգման ժամանակ, ինչպես նաև գործերը հետագա պահպանման համար նախապատրաստելիս և գործերը ոչնչացման համար առանձնացնելիս:

Posted in Գործերի կազմում, ընթացիկ և արխիվային պահպանման կազմակերպում, Uncategorized | Leave a comment

Երևան

Երևան

Posted in Ռուսաց Լեզու, Uncategorized | Leave a comment

Колледж образовательного комплекса “Мхитар Себастаци”

Մասնակիցներ՝

Քոլեջի զբոսաշրջության բաժնի 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողներ

Նպատակը

Պատրաստել քոլեջի մասին պատմող եռալեզու գովազդային ֆիլմ, որը կներկայացնի քոլեջը՝ իր մասնագիտություններով, արհեստանոց-արվեստանոցներով, լաբորատորիաներով, ծրագրերով։

Ծրագրի իրագործման քայլերը

Ծանոթանալ քոլեջի կառուցվածքին, մասնագիտություններին, արհեստանոց-արվեստանոցներին, լաբորատորիաներին, հարցազրույցներ վարել ուսուցիչների հետ։

Գրել քոլեջի մասին պատմող հայերեն տեքստ-սցենար ֆիլմի համար,

Թարգմանել սցենարը ռուսերեն և անգլերեն Continue reading

Posted in Ռուսաց Լեզու, Uncategorized | Leave a comment

Տարեկան հաշվետվություն

Սեպտեմբերից- Մայիս հաշվետվություն

Անգլերեն

Հայոց Լեզու

Ռուսերեն

Գործերի կազմում, ընթացիկ արխիվային պահպանման կազմակերպում

Բառագիտություն, բառակազմություն, բառապաշար և դարձվածաբանություն

Թարգմանության տեսություն

Словарь

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

In School Homework Harmful…(Translation)

Homework is one of the least interesting tasks for students. They tend to avoid writing homework assignments because they are repetitive and boring. Exams are less stressful because they come occasionally and remain for a week or so. Home tasks are repetitive and monotonous. Students hate to attempt these assignments because they do not have enough time to give to each subject and assignment.

Տնային աշխատանքը ուսանողների համար անհետաքրքիր առաջադրանքներից մեկն է: Նրանք ձանձրանում են կատարել քանի որ դրանք կրկնվող են և ձանձրալի:Տնային առաջադրանքները կրկնվող են և ձանձրալի: Քննություները ավելի քիչ ստրեսային են քանի որ դրանք լինում են ժամանակ առ ժամանկ,դրանք տևում են մեկ կամ երկու շաբաթ: Աշակերտները ատում են կատրել տնային առաջադրանքները քանի որ նրանք չեն կարող բավարար ժամանակ հատկացնել յուրաքանչյուր առարկային և առաջադրանքին: Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Упражнения

Впишите подходящие глаголы.
1. Современные дети увлекается компьютерными играми. 2. Дима занимается боксом. 3. Борис давно интересуется историей. 4. Лена уже два года увлекатся музыкой. 5. Все должны заниматся спортом. 6. Мой брат интересуется техникой. 7. Мы гордимся нашей родиной. Слова для справок: увлекаться, интересоваться, заниматься, гордитьс

Posted in Ռուսաց Լեզու, Uncategorized | Leave a comment

Диалоги 《В городе 》

Диалоги > В городе > Как добраться?
Как добраться?
Общежитие Филиппа находится далеко от университета. Он хочет узнать у своего друга Влада, как ему доехать до центра.

Как добраться?
Как добраться?

Филипп: Привет, Влад. Ты не мог бы мне помочь?

Влад: Конечно! Что тебе нужно?

Филипп: Я хочу узнать, как мне лучше доехать до своего факультета.

Влад: Какой у него адрес?

Филипп: Улица Карла Маркса 31

Влад: О, это совсем не сложно. Как выйдешь из общежития, увидишь остановку транспорта. Здесь тебе нужно дождаться автобуса 30 или 57. Ты также можешь сесть на троллейбус номер 53.

Филипп: И это все? Сколько остановок я должен проехать?

Влад: Нет, не все. Тебе нужно проехать 3 остановки и выйти на той, что называется «Станция метро Немига». Отсюда ты можешь пройти одну остановку пешком, или сесть на метро. Дай мне лист бумаги, я нарисую тебе карту.

Филипп: Большое спасибо, Влад!

Posted in Ռուսաց Լեզու, Uncategorized | Leave a comment